ro | en

LA MEMOIRES DES MURS – L’ESPRIT FRANCAIS DANS L’ARCHITECTURE ROUMAINE

Autori: Iulian CAPSALI, prof.dr.arh. Anamaria ZAHARIADE, conf. dr. arh. Mihaela CRITICOS, arh. Irina POPESCU-CRIVEANU, arh. Toader POPESCU, Ioana POPESCU, Daniel CONSTANTINESCU